کپسول سگاپنوم (گرفتگی عروق) بوعلی دارو

70,000 تومان

موارد مصرف:
 • بازکننده گرفتگی های درونی
 • نرم کننده خلط های غلیظ
 • جذب کننده خلط و مواد رطوبی لعابی و لزج
ترکیبات:
 • افسنتین
 • مصطکی
 • زعفران
 • کرفس
 • انیسون
 • سکبینج
 • صبر
 • تربد
 • غاریقون
 • ساذج هندی
 • مقل
 • مر
 • اذخر

موجود در انبار

شیره انگور سیاه 500 گرم
کپسول سگاپنوم (گرفتگی عروق) بوعلی دارو

70,000 تومان