کپسول پوگامر (مُرّ یا بازکننده عادت ماهیانه) بوعلی دارو

30,000 تومان


بازکننده عادت ماهیانه    تنظیم کننده عادت ماهیانه

ترکیبات کپسول مُرّ :

مر ترمس سداب فودنج مشکطرامشیع • فوه •  حلتیث •  سکبینج •  جاوشیر •  قسط •  سنبل الطیب

نحوه مصرف :

2 الی 4 کپسول صبح ناشتا و شب قبل از خواب میل شود


موجود در انبار

کپسول مُرّ بازکننده عادت ماهیانه بوعلی دارو
کپسول پوگامر (مُرّ یا بازکننده عادت ماهیانه) بوعلی دارو

30,000 تومان